+48 793-232-776

Polityka Prywatności

 

sklepu internetowego ELEKTRO-MAR

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego www.elektro-mar.pl (dalej “Sklep”) jest Wioletta Kakitek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ELEKTRO-MAR Wioleta Kakitek z siedzibą pod adresem: Zawodzie 40, 42-510 Wojkowice Kościelne, NIP: 6442976089 (dalej “Administrator”).

 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@elektro-mar.pl oraz numerem telefonu: +48 793 232 776.

 3. Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu poinformowanie użytkowników Sklepu o sposobach i celach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą.

§ 2. Definicje

 1. Administrator – Wioletta Kakitek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ELEKTRO-MAR Wioleta Kakitek.
 2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.elektro-mar.pl.
 3. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce Prywatności.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 6. Przetwarzanie – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany.

§ 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 1. Realizacja umowy sprzedaży – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży zawartej z Klientem lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. Obsługa zamówień – przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi zamówień składanych w Sklepie, realizacji płatności oraz dostawy zamówionych produktów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. Zakładanie i zarządzanie kontem użytkownika – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do założenia i zarządzania kontem użytkownika w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 4. Obsługa reklamacji i zwrotów – przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi reklamacji i zwrotów towarów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 5. Marketing bezpośredni – przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. Newsletter – przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania informacji handlowych i marketingowych za zgodą użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 7. Spełnianie obowiązków prawnych – przetwarzanie danych osobowych w celu spełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 8. Analiza i statystyka – przetwarzanie danych osobowych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§ 4. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

 1. Dane identyfikacyjne – imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, numer NIP (dla przedsiębiorców).
 2. Dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu.
 3. Dane transakcyjne – historia zakupów, sposób płatności.
 4. Dane logowania – adres IP, typ przeglądarki, czas spędzony na stronie, kliknięte linki.
 5. Dane zgromadzone za pomocą plików cookies – szczegółowe informacje na temat wykorzystywania plików cookies znajdują się w § 7 Polityki Prywatności.

§ 5. Odbiorcy danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym odbiorcom: a. Podmiotom realizującym dostawy – przewoźnicy, kurierzy. b. Podmiotom obsługującym płatności – operatorzy płatności elektronicznych, banki. c. Podmiotom świadczącym usługi IT – firmy hostingowe, firmy zarządzające serwerami i infrastrukturą IT. d. Podmiotom świadczącym usługi marketingowe – agencje reklamowe, firmy zajmujące się e-mail marketingiem. e. Organy publiczne – jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

§ 6. Okres przechowywania danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a następnie przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa lub przez okres niezbędny do ochrony praw Administratora.
 2. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży przechowywane są przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po jej zakończeniu przez okres wymagany przez przepisy prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.
 3. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingowym przechowywane są do czasu wycofania zgody przez Użytkownika.
 4. Dane osobowe przetwarzane w celach analitycznych i statystycznych przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji tych celów.

§ 7. Pliki cookies

 1. Sklep korzysta z plików cookies w celu zapewnienia Użytkownikom wygody korzystania ze Sklepu oraz w celach analitycznych i marketingowych.
 2. Pliki cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu Użytkownika, które umożliwiają rozpoznanie urządzenia Użytkownika przy ponownym korzystaniu ze Sklepu.
 3. Sklep wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies: a. Cookies sesyjne – tymczasowe pliki przechowywane na urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. b. Cookies stałe – pliki przechowywane na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. c. Cookies własne – pliki cookies umieszczane przez Administratora. d. Cookies zewnętrzne – pliki cookies umieszczane przez partnerów Administratora, w tym przez Google Analytics.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: a. Dostosowanie zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika – rozpoznawanie urządzenia Użytkownika i odpowiednie wyświetlanie strony internetowej. b. Optymalizacja korzystania ze stron internetowych – tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych. c. Utrzymanie sesji Użytkownika – dzięki czemu Użytkownik nie musi ponownie wpisywać loginu i hasła. d. Dostarczanie treści reklamowych – dostosowanie reklam do zainteresowań Użytkownika.
 5. Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia przeglądarki internetowej dotyczące plików cookies, w tym wyłączyć możliwość ich przechowywania. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.

§ 8. Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 2. Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych osobowych, co oznacza prawo do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 3. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO.
 4. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 9. Zabezpieczenia danych osobowych

 1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
 2. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przed zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przed przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz przed zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 10. Zmiany w Polityce Prywatności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
 2. O zmianach Polityki Prywatności Użytkownicy będą informowani poprzez publikację nowej Polityki Prywatności na stronie Sklepu.
 3. Zmiany Polityki Prywatności wchodzą w życie w dniu ich publikacji na stronie Sklepu.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 5 lipca 2024 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w tym RODO oraz ustawa o ochronie danych osobowych.

Załącznik nr 1 – Formularz odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: ELEKTRO-MAR Wioleta Kakitek Zawodzie 40, 42-510 Wojkowice Kościelne e-mail: biuro@elektro-mar.pl

Ja/My() niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy()/umowy dostawy następujących rzeczy()/umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy()/o świadczenie następującej usługi()

Data zawarcia umowy()/odbioru()

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Od 2006 roku dostarczamy narzędzia do naszych klientów i sklepów stacjonarnych. Codziennie przykładamy pełnych starań przy realizacji naszych zamówień tak byście Państwo zawsze mogli cieszyć się szybką i bezproblemową wysyłką.

elektro-mar

ZELTECH 2024 

Koszyk na zakupy

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy